ارزیابی خوراک خبرخوان خوراک اتم

برای دومین بار در سطح کشور

رئیس واحد بهداشت پتروشیمی امیرکبیرگفت: برای دومین باردر سراسرکشور پروژه ارزیابی ریسک و مخاطرات شغلی با هدف شناسایی و حذف این مخاطرات در پتروشیمی امیرکبیر اجرا شد.