استخر المپیک بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از  انتشار گزارش خورنا در خصوص پرداخت نشدن حقوق قانونی کارکنان استخر دولتی المپیک بندر ماهشهر و اجبار کارکنان استخر به تایید فرم پرداخت حقوق و مزایا توسط مسئول مجموعه، کارکنان با نصب پلاکارد، اعتراض خود را به…