تبلیغات محیطی در خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

شهرستان بندر ماهشهر در جنوب استان خوزستان و دومین شهر پهناور استان به لحاظ مساحت است که در شمال خلیج فارس قرار دارد. شهرستان بندر ماهشهر به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت…