تعامل خوراک خبرخوان خوراک اتم

شکل گیری کارگروه شهرداری گامی مهم در ارائه راهکارهای کاربردی در حل مشکلات موجود در شهر است و ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با شهرداری منجر به حداقل رساندن مشکلات شهر با ابزار علم و تخصص خواهد شد .

یادداشتی از محمدشایان افضلی:

موجودیت یک رسانه در ابعاد انسانی در ذات روابط و ارتباطات( انسانی) نقش جزء و کل است و بعضا تفکیک این دو میسر نخواهد بود. فارغ از جایگاه بنیادی روابط عمومی در ساختار شرکت ها و سازمان ها که در…