جایگاه نخست خوراک خبرخوان خوراک اتم

شهردار صنعتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: فضای سبز شرکت پتروشیمی امیرکبیر با وسعت 35 هزار مترمربع به نسبت مساحت موجود در بین مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از لحاظ کیفیت و کمیت دارای رتبه نخست است.