خودکفایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

با سرمايه گذاري 150 ميليون توماني

رئيس كارگاه مركزي شركت پتروشيمي اميركبير گفت: دستگاه BORING MACHINE با دانش و تلاش كاركنان شركت و سرمايه گذاري يك ميليارد و 500 ميليون ريال در پتروشيمي اميركبير در مدت كمتر از 3 ماه ارتقا پيدا كرد.