فاز 7 خوراک خبرخوان خوراک اتم

در شوراي مسكن بندر ماهشهر مصوب شد؛

در جلسه شوراي مسكن بندر ماهشهر كه با حضور معاون فرماندار و مسئولان دستگاه هاي اجرايي برگزار شد، پيگيري نواقص سايت هاي مسكن مهر توسط شهرداري، آبفا، و اداره برق به تصويب رسيد.