مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان گفت: موضوع تخلف اداره ‌ارشاد ‌بندرماهشهر ‌غیر قابل پذیرش بوده و اگر تخلفش‌ اثبات شود شدیدترین برخورد را با آن خواهیم داشت.