مطالبات کارکنان خوراک خبرخوان خوراک اتم

با ارسال مدارک و مستندات به پایگاه خبری خورنا:

کارکنان، مربیان و منجیان غریق استخر المپیک بندر ماهشهر با ارسال مدارک و مستنداتی به پایگاه خبری خورنا، خواستار دریافت مطالبات معوقه و حقوق و مزایای قانونی خود شدند.