هیئت شنا بندر ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس هیئت شنا و مدیر استخر المپیک بندر ماهشهر در واکنش به مطلب درج شده در پایگاه خبری خورنا اقدام به ارسال جوابیه ای پر از تناقض کرده است.

با ارسال مدارک و مستندات به پایگاه خبری خورنا:

کارکنان، مربیان و منجیان غریق استخر المپیک بندر ماهشهر با ارسال مدارک و مستنداتی به پایگاه خبری خورنا، خواستار دریافت مطالبات معوقه و حقوق و مزایای قانونی خود شدند.