پزشکان بندر ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

  در روزهایی که بحث اساتید و مدیران پروازی داغ بود شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد کسانی هم باشند که از عنوان «پروازی» برای حمله به متخصصان و پزشکان کاربلد بهره‌گیری کنند! آنهم درست در مقطعی که تَن خوزستان بیش…