مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون منصوب شد

خورنا|باقرگل فر:بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی ، سید رحیم شریف موسوی ، مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون با صدور حکمی مدیر بازرگانی این شرکت را منصوب نمود.
بر اساس این حکم ، محمد مهدی صیامی گرجی ، به عنوان مدیر بخش بازرگانی این پتروشیمی منصوب گردید.
صیامی گرجی ، قبل از این حکم به عنوان مشاور مدیر عامل این شرکت انجام وظیفه می نمود.

https://mahshahr.news/113068کپی شد!
3528