بررسی وضعیت آب شهرستان بندرماهشهر

خورنا|باقرگل فر:جلسه بررسی وضعیت آب شهرستان بندرماهشهر با حضور رئیس محترم مرکز بهداشت ،مدیر محترم آبفای شهرستان و کارشناسان مرتبط درسالن کنفراس مرکز بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد.
بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر وضعیت آب شهرستان ماهشهر طی جلسه ای با حضور  علی نوری معاون بهداشت شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندر ماهشهر ، مدیر آبفای شهرستان و کارشناسان مرتبط در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت بررسی گردید.
در این جلسه  نوری رئیس مرکز بهداشت شهرستان ماهشهر خواستار تسریع در رفع شکستگیهای لوله های آب وفاضلاب واقدامات لازم جهت کاهش کدورت آب آشامیدنی شد.
وی در ادامه گفت: درصد مطلوبیت کلر سنجی،آنالیز های میکروبی و شیمیایی آب در شش ما هه اول سال جاری در سطح شهر و روستاها و برنامه ریزی در خصوص ارتقای نقاط ضعف آن،وضعیت بهسازی ،مخازن ذخیره و تاسیسات آب و امکان تحت پوشش قرار دادن روستاهای فاقد شبکه بهداشتی آب با همکاری اداره آب و فاضلاب روستایی مورد بررسی قرار گرفت .

https://mahshahr.news/114142کپی شد!
3169