گزارش تصویری همایش سالگرد تشکیل حراست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا|باقرگل فر:گزارش تصویری همایش سالگرد تشکیل حراست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  

https://mahshahr.news/114568کپی شد!
3288