تعویض پرژکتورهای پارک فارابی در ناحیه صنعتی جهت افزایش نور توسط شهرداری بندر ماهشهر

به منظور افزایش نور و رفاه شهروندان، پرژکتورهای پارک فارابی در ناحیه صنعتی توسط شهرداری بندر ماهشهر تعویض شد
https://mahshahr.news/117390کپی شد!
3153