گزارش تصویری از عملیات روشنایی پارک ملت و پارک مائده شهرک طالقانی توسط شهرداری بندر ماهشهر

گزارش تصویری از عملیات روشنایی پارک ملت و پارک مائده شهرک طالقانی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر
 

https://mahshahr.news/117397کپی شد!
3453