گزارش تصویری اجرای مانور سراسری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (مدیریت بحران منطقه و پتروشیمی بندرامام وپتروشیمی فن آوران)

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری اجرای مانور سراسری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(مدیریت بحران مطقه و پتروشیمی بندرامام وپتروشیمی فن آوران)

https://mahshahr.news/118361کپی شد!
3163