نقش اداره صنعت، معدن و تجارت در تحولات شهرستان بندر ماهشهر

بندر ماهشهر نامی آشنا در صنعت پتروشیمی، نفت، گاز، ترانزیت، بنادرصادراتی و وارداتی و... شهری با مجموعه ای از ظرفیت های متنوع و بی نظیر "

بندرماهشهر شهر کرانه های سرمایه و صنعت”
و اما صنعت، معدن و تجارت
اداره ای که متولی ومرتبط با بخش عمده ای از این ظرفیت هاست و هادی و ناظر بر بهره وری و توسعه ی این منابع می تواند باشد.
فارغ از بازارشهرستان که نقش اساسی در ضربان اقتصادی شهر و رونق ونشاط روانی مردم شهرستان خواهد داشت که در فرصتی دیگر بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت بر ماموریت این اداره در بخش صنعت تاکید می شود.
این اداره که تاکنون به زعم بسیاری از نخبگان ومدیران شهرستان در قامت شایسته خود بروز و ظهوری نداشته، نیازمند تحولی ساختاری در ایجاد هویت و جایگاه مهم و برجسته ی خود در توسعه ی کسب و کار و پویایی صنعتی در منطقه خواهد بود.
نقشی که بواسطه ی وجود صنایع عظیم پتروشیمی وحضور بزرگترین بندر فله ای کشور در منطقه چندین برابراست.
صنعت، معدن و تجارت رابط بین این ظرفیت ها و منابع انسانی و زیرساخت های موجود در سایت های صنعتی، بازار شهر و شهرکهای صنعتی است ومی تواند در اشتغال، توسعه و ایجاد کسب و کارهای منطقه ای بخوبی نقش ایفا نماید.
امید است در سال ۹۷ با عنایت به شعار سال “حمایت از کالای ایرانی” حامی ایده و تفکرمتخصصین و نیروهای توانمند منطقه باشیم و با تغییر رویکرد و طرح های نو در تحول زیر ساختی شهرستان و توسعه ی کسب و کار، در کنار رشد صنایع پتروشیمی به توازن مطلوبی دست پیدا کنیم تا از هدر رفت سرمایه های ملی و بومی به نفع مردم شهرستان پیشگیری شود.
محمد شایان افضلی
مشاور سرمایه گذاری و برند

https://mahshahr.news/119152کپی شد!
3376