نصب پایه های روشنایی جنب بازارچه ی شهرک شهید رجایی توسط شهرداری بندر ماهشهر

 

https://mahshahr.news/119875کپی شد!
3184