انتصابات جدید سال ۹۷ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

خورنا|باقر گل فر: جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی احکامی جواد گلی به سمت مدیر روابط عمومی و میثم امیری به سمت مشاور مدیرعامل در امور طرح ها و سعید محبی فرد بعنوان معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب کرد.

https://mahshahr.news/120235کپی شد!
3177