برگزاری جلسه تخصصی فرماندهی حادثه گروه ICT در پتروشیمی کارون

بنابه گزارش روابط عمومی امروز مورخ ۲ آبان ماه با حضور مدیر عامل محترم مانور پیش بینی نشده تجمع گروه ICT برای شرایط بحرانی در پتروشیمی کارون برگزار گردید.

دراین مانور که بلافاصله پس از تماس کشیک ارشد مجتمع انجام شد . به مدت یکساعت بطول انجامید و نکات و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت .

https://mahshahr.news/145638کپی شد!
314