مشارکت هلدینگ خلیج فارس در رویداد کیش اینوکس۲۰۱۹

خورنا|باقرگل فر:شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر مشارکت گسترده در نمایشگاه، در طی روزهای برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۱۹ نسبت به برگزاری ۲ نشست تخصصی با محورهای فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس با تکیه بر شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و تامین مالی توسعه پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی اقدام خواهد نمود.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از ستاد برگزرای رویداد کیش اینوکس ۲۰۱۹ ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر مشارکت گسترده در نمایشگاه، در طی روزهای برگزاری رویدادکیش اینوکس ۲۰۱۹ نسبت به برگزاری ۲ نشست تخصصی با محورهای فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس با تکیه بر شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و تامین مالی توسعه پروژه‌های نفت، گازو پتروشیمی اقدام خواهد نمود.

بنابراین گزارش، صنعت پتروشیمی ایران در آستانه جهشی دیگر برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان است. براسـاس برنامـه ریـزی هـای به عمـل آمـده، در جهـش دوم پتروشـیمی، درآمد ایـن صنعت در سـال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیـارد دلار و در سـال ۱۴۰۴ با  جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره ۵ کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآوردههای پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ خلیج فارس با برخـورداری از ۲۲ شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و ۱۰طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش بزرگـی در این تحول خواهد داشـت.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.kishinvex.com مراجعه فرمایید.

https://mahshahr.news/145709کپی شد!
272