تخصیص بودجه ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی جهت خریداری تجهیزات پزشکی در بندرماهشهر و بندرامام ره

خورنا|باقرگل فر:هزینه خریداری و تامین برخی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان های حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر و راه زینب(س) شهر بندرامام(ره) از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه بندرماهشهر با مبلغی بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان تامین شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی با توجه به لزوم بروزرسانی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی شهرستان بندرماهشهر، هزینه خریداری  و تامین برخی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان های حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر و راه زینب(س) شهر بندرامام(ره) از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه با مبلغی بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان تامین شد.
https://mahshahr.news/147272کپی شد!
161