بازدید رئیس جمهور از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور

خورنا|باقرگل فر: دکتر  حسن روحانی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید نمود.

https://mahshahr.news/148110کپی شد!
212