رنگ آمیزی و زیباسازی پارک نسترن جهت استقبال از نوروز

پارک نسترن به همت واحد زیبا سازی شهرداری جهت استقبال از مسافران نوروزی آماده سازی میشود.
 

https://mahshahr.news/149858کپی شد!
172