آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمان اداره آگاهی بندر ماهشهر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمان اداره آگاهی بندرماهشهر شمار۹:۰۲/۹۹/۱
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۹۰  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .
۱- موضوع مناقصه :
عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمان اداره آگاهی بندر ماهشهر
۲- مدت و محل اجرای کار :
مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه ماه خورشیدی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .
۳-   نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
میزان سپرده شرکت در مناقصه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
۴- شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
۱-۴- ارائــه مــدارک مـستند (تـائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام چند قرارداد (ساختمانی) جمعاً حداقل به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا یک قرارداد (ساختمانی) حداقل به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که به اتمام رسیده باشد.
۲-۴- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۳-۴- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .
۴-۴- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
توجه:  بند ۴-۴ مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.
۵-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :
۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند ۴ این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۵ روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند ۴ ایــن آگهی  به امور پیمانهای این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی– دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن ۵۲۳۴۲۲۱۰-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتیwww.posc.ir   ملاحظه نمایند

https://mahshahr.news/150944کپی شد!
436