طالبی به عنوان پزشک تیم فوتبال شهرداری بندرماهشهرانتخاب شد. خوراک خبرخوان خوراک اتم