گزارش تصویری از پاکسازی و شستشوی شهر توسط خدمات شهری بندر ماهشهر

گزارش تصویری از پاکسازی و شستشوی میدان امام (ره) و پیاده روهای خیابان مطهری توسط خدمات شهری
https://mahshahr.news/111289کپی شد!
3188